Další vzdělávání

Vzdělávací semináře jsou vedeny interaktivní formou s využitím zážitkových technik, což pomáhá k intenzivnějšímu zapojení účastníků ve vzdělávacím procesu. Vzdělávací semináře jsou určeny pro všechny úrovně vstupních znalostí a dovedností, od základních dovedností po pokročilé úrovně.

Nabídka vzdělávacích kurzů akreditovaných MVČR 

 • Úvod do emočního úskalí ve veřejné správě, kurz akreditovaný MV AK/PV-310/2013

Cílem semináře je seznámit posluchače s filozofií a cíli pozitivní psychologie, psychologie zdraví, psychosomatiky. Budou popsány vybrané ukotvovací, relaxační techniky, které pozitivně působí na psychosomatiku pomáhajícího jedince. Zvýšení a prohloubení měkkých, pracovních kompetencí úředníků státní správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje emoční inteligence. Nastínění vnitřní, emoční stability a obrany před manipulativními klienty.

 • Úvod do genderové a queer problematiky ve veřejné správě, kurz akreditovaný MV AK/PV-311/2013

Cíl: Cílem semináře je seznámení frekventantů s vývojem genderových paradigmat, filozofických východisek, feminismu a definování současného stavu společnosti z pohledu soft society nebo queer society. Vydefinování, popsání a uvědomění si role pohlaví ve společnosti v minulosti a současnosti z různých pohledů např. na trhu práce, ve výchově, vzdělání, módě, masmédiích a sexualitě. Převedení těchto uvědomělých informací do kultury poskytování služeb veřejné správy.

Nabídka vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV

(Kurzy je možno akreditovat v rámci celoživotního, kreditního vzdělávání zdravotníků v České asociaci sester.)

 • Úvod do problematiky integrace znevýhodněných na trhu práce, kurz akreditovaný MPSV č. 2016-SP/VP

Cíl: Frekventant kurzu bude po úspěšném absolvování splňovat požadavky dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kurzem si rozšíří své znalostní portfolio o typy a formy zdravotního, tělesného a sociálního znevýhodnění, které negativně ovlivňuje vstup, účast a růst v kariéře na trhu práce. Frekventant získá znalosti z oblasti efektivní komunikace, vytváření zakázky a plánování v systemickém přístupu. Bude ovládat práci ve skupině pomocí interovaného přístupu, zejména psychogymnastiky. Cílovou skupinou programu jsou sociální pracovníci a pracovníci dalších pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami vyloučenými z trhu práce na základě zdravotního či sociálního znevýhodnění. Sociální znevýhodnění definujeme na základě věku, vzdělání, místa pobytu, či sociálních deviací. Takové osoby mají ztížený nástup na trh práce a neznají své pracovní či sociální kompetence. Pracovníci s nimi pracující potřebují rozšířené znalosti v oblasti pracovní diagnostiky, facilitace, poradenství a podrobné znalosti trhu práce a technik podporující poznávání vlastní osobnosti a motivů k nástupu na trh práce. Především v oblasti sociální a pracovní rehabilitace, pracovních terapií, osobní asistence a pedagogické asistence. Cílem výcviku je definovat trh práce, jeho formy a možnosti vstupu, udržení či postupu. Definice znevýhodněných osob na trhu práce jejich problematika exkluze, potřeby pomoci a kompetencí.

Časová dotace: 46 hodin

 • Modelování zakázky a individuálních plánů v sociálních službách, kurz akreditovaný MPSV č. 2010/501-PC

Cíl: Přispívá k naplnění jednoho ze základních prvků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zakotvuje povinnost se dále vzdělávat. Záměrem vzdělávacího kurzu je vybavit uvedené pracovníky vědomostmi a měkkými dovednostmi potřebnými pro výkon činnosti v oblasti přímé práci s osobami, kterým je poskytována přímá péče. Je zaměřen především na praktickou výuku s prvky sebezkušenosti a prožitku, cílem je zvyšování neformálních, pracovních kompetencí jako základního prvku interakce (poznávání potřeb a vytváření zakázek) a kvalitního poskytování sociální pomoci.

Časová dotace: 8 hodin

 • Komunikace v konfliktních a krizových situacích, kurz akreditovaný MPSV č. 2010/489-PC

Cíl: Přispívá k naplnění jednoho ze základních prvků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zakotvuje povinnost se dále vzdělávat. Záměrem vzdělávacího kurzu je vybavit uvedené pracovníky vědomostmi a měkkými dovednostmi potřebnými pro výkon činnosti v oblasti přímé práci s osobami, kterým je poskytována přímá péče. Je zaměřen především na praktickou výuku s prvky dramaterapie a sebezkušenosti, cílem je zvyšování neformálních, pracovních kompetencí (komunikace) jako základního prvku interakce a kvalitního poskytování sociální pomoci. Dalším záměrem kurzu je vydefinovat konflikt mezi pomáhajícím a uživatelem služby, popsat chronologii vzniku konfliktu a v prvcích dramaterapie a sebezkušenosti, si vyzkoušet způsoby zvládání těchto konfliktních situací.

Časová dotace: 8 hodin

 • Úvod do sociálního podnikání, (jak založit soc. firmu), kurz akreditovaný MPSV č. 2010/0945-PC

Cíl: Přispívá k naplnění jednoho ze základních prvků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zakotvuje povinnost se dále vzdělávat. Záměrem vzdělávacího kurzu je vybavit frekventanty teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi tak, aby získali podvědomí o sociální firmě, podniku, filozofii a způsobu jak takovou organizaci založit a vést buď jako právnická či fyzická osoba. Vzdělávací kurz je zaměřen jak na tvrdá data, tak na měkké dovednosti. Záměrem je vybavit uvedené účastníky vědomostmi a dovednostmi potřebnými pro výkon činnosti jak v oblasti přímého styku s uživatelem, tak ve sféře metodických, koncepčních a řídících činnosti, např. inovativní způsob řízení, synergie, integrita v sociálním podnikání.

Časová dotace: 97 hodin

 • Úvod do komunikace s osobami s asociálním jednáním, kurz akreditovaný MPSV č. 2011/0913-PC

Cíl: Cílem semináře je příprava na komunikaci s problémovým klientem, způsoby bezprostřední reakce a seznámení s prostředím výkonu trestu. Kurz se dále zabývá rozdíly v komunikaci s osobami s patologickými způsoby jednání.

Časová dotace: 8 hodin

 • Úvod do genderové problematiky v sociální pomoci, kurz akreditovaný MPSV č. 2012/0053-PC

Cíl: Cílem semináře je seznámení frekventantů s vývojem genderových paradigmat, filozofických východisek, feminismu a definování současného stavu společnosti z pohledu soft society nebo queer society. Vydefinování, popsání a uvědomění si role pohlaví ve společnosti v minulosti a současnosti z různých pohledů např. na trhu práce, ve výchově, vzdělání, módě, masmédiích a sexualitě. Převedení těchto uvědomělých informací do kultury poskytování sociálních služeb, jak rezidenčních, ambulantních, tak terénních.

Časová dotace: 8 hodin

 • Úvod do asertivní komunikace, kurz akreditovaný MPSV č. 2011/1523-PC

Cílem semináře je seznámení frekventantů se základními pojmy, atributy a ontogenezí asociálního jednání, které je mnohdy součástí při poskytování sociální pomoci. Uvědomit si působení negativních emocí na pomáhající. Praktický nácvik zakotvování a působení emocí v napjatých a stresových situacích. Využití efektivních způsobů asertivní komunikace.

Časová dotace: 7 hodin

 • Úvod do emočního úskalí v sociální pomoci, kurz akreditovaný MPSV č. 2012/1378-PC

Cílem semináře je seznámit posluchače s filozofií a cíli pozitivní psychologie, psychologie zdraví, psychosomatiky. Budou popsány vybrané ukotvovací, relaxační techniky, které pozitivně působí na psychosomatiku pomáhajícího jedince. Zvýšení a prohloubení měkkých, pracovních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích prostřednictvím rozvoje emoční inteligence. Nastínění vnitřní, emoční stability a obrany před manipulativními uživateli sociálních služeb.

Časová dotace: 8 hodin

 • Úvod do facility managementu pro terénní pracovníky sociálních služeb, kurz akreditovaný MPSV č. 2013/0997-PC

Vzhledem k prosazování ekosociálního přístupu v sociálních službách, tj. udržení uživatele sociální služby co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, se očekávají zvyšující se kompetence na terénní pracovníky sociálních služeb jako prvotního nárazníku (kontaktu) s uživatelem v jeho přirozeném prostředí. Z tohoto se odvíjí potřeba primárních znalostí provozu a údržby bytu či domu. Absolventu bude seznámen s nutností dohledu bydliště uživatele, tak aby předešel případným havarijním či krizovým situacím v kontextu standardu kvality sociálních služeb č. 15.

Časová dotace: 7 hodin

Dlouhodobé kurzy a výcviky

 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaný MPSV č. 2015/0399-PK

Časová dotace: 166 hodin

 • Výcvik v kariérovém poradenství

Ojedinělý vzdělávací projekt zaměřený nejen na sociální služby, neziskový sektor, ale i na sektor vzdělávání a managementu v tržním prostředí. Cílem výcviku je předat techniky poradenství a motivování klientů a spolupracovníků, zaměstnanců k efektivnímu řízení vlastní kariéry. Výcvik pojímá témata rolí jedinců v zaměstnání, v kariéře, v kariérovém plánování. Výcvik je zaměřen i na způsoby a techniky koučování, supervize, skupinového poradenství atd. Výcvik lektorují odborníci z praxe a vysokoškolští pedagogové, vytváří se tak portfolio teoretického zakotvení a praktické aplikace do praxe. Frekventantům jenž jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P nabízíme 30% slevu, pro organizace a firmy množstevní slevy.

Časová dotace: 46 hodin

 • Výcvik zdravého životního stylu pro managery a intenzivně pracující jedince

Kurz v přípravě

 •   Supervizní a koučinkový výcvik

Kurz v přípravě

Všechny kurzy je možno akreditovat v rámci celoživotního, kreditního vzdělávání zdravotníků v České asociaci sester.