MBA STUDIUM

Sociální podnikání MBA program, Leadership MBA program, MPA Leadership ve veřejné správě.

Nabízíme Vám dvousemestrální vzdělávací program vysokoškolského typu v oblasti podnikání a managementu v sociální ekonomice, řízení lidských zdrojů v kontextu současného sociálního vývoje.

Organizace poskytuje vzdělávání ojedinělou formou, ve které kombinuje know-how univerzity z Kalifornie v USA a zkušenosti expertů v českých reáliích.

Jsou znalosti a dovednosti manažera, tedy jeho pracovní kompetence, spíše formální či neformální?

Od vedoucího pracovníka se očekává vysokoškolské vzdělání v ekonomickém programu. Při tomto studiu však nezíská osobnostní potenciál leadra či vizionáře. S tímto potenciálem osobnost vedoucího roste, zraje a manažerskou kompetenci získává praxí, a nebo zážitkovým vzděláváním.

Zážitkové a sebezkušenostní vzdělávání je součástí našeho manažerského vzdělávacího programu MBA, MPA typu, a tím je jedinečné na českém trhu.

Nepředáváme jen teoretické informace a data, ale součástí našeho vzdělávání je i prožitek a sebezkušenost. Tak, aby si uvědomil perspektivu svou i ostatních v pracovním týmu, tj. senzitivita, porozumění, předvídavost, schopnost delegovat úkoly i podíl na úspěchu.

Tím efektivně reagovat na výzvy globálního světa a rozšiřující se diverzitu společnosti. Organizace potřebují nejen racionální vedoucí, ale s nástupem generace Z i emocionální a sociální prvky řízení.

Vzdělávání manažerů směřuje za obzor základních manažerských dovedností. Do popředí se dostávají kompetence leadershipu a emoční inteligence.

Motivem ke vzdělávání jsou impulsy dynamické manažerské kultury, která očekává přemýšlení a inovaci.

Cílem programu je vytvořit prostor k podpoře a vzniku nápadů, návrhů a inovací uplatnitelných jak v osobním rozvoji, tak v rozvoji vlastního profesního týmu.

Účast na vybraných vzdělávacích programech vytváří bezpečné prostředí k získání inovativních nápadů pro vybranou organizaci či uvědomění si mantinelů, které omezují jak osobní, tak organizační rozvoj. Součástí vzdělávacího procesu je i individuální supervize či konzultace k správnému uchopení teoretického základu v aplikaci v reálném prostředí organizace.

MBA Sociální podnikání

Cílem tohoto jedinečného manažerského studia vysokoškolského typu je poskytnut frekventantům ucelený teoretický i aplikační vhled do inkluzivního a sociálního podnikání v České republice. Studium je zaměřeno na vývoj, inovační přístupy, změny, které společnost za posledních 20 let přinesla.

Lektoři jednotlivých modulů jsou nejen vysokoškolští pedagogové, ale i praktici, kteří témata, která přednášejí, aplikují také do praxe. Jako tým pak vytvářejí know-how a terén pro sofistikovaný rozvoj společnosti s inovačními, nediskriminujícími a inkluzivními přístupy, jsou nositeli sofistikovaných a efektivních změn nejen v sociálním podnikání, ale i tržním, nechráněném bussinesu.

1.semestr

 • Inovativní podnikání a start-up
 • Teorie a metody sociální inkluze
 • Projektové řízení a hodnocení projektů
 • Pracovně právní minimum
 • Inkluzivní prostředí staveb

2.semestr

 • Sociální podnikání
 • Marketing a komunikace
 • Management osobnostního rozvoje
 • Trh práce a problematika zaměstnanosti
 • Diplomový seminář k závěrečné projektové práci

MBA Leadership

Obecně lze konstatovat, že leader, vůdce, je manažer s dávkou charismatu, schopností zaujmout a vést skupinu s cílem splnit úkol, cíl, atd. Je schopen formovat skupinu – tým, motivovat ho k výkonu, rozdělovat úkoly, hodnotit, chválit, kárat, ale také přijímat podněty od podřízených, včetně těch negativních.

Vůdce je znalý problematiky, umí předvídat a vytvářet vize a strategie.

Je týmový hráč, umí rozpoznat kvality a přínos každého člena týmu a podporovat, eliminuje solitery. Dodržuje pravidla a je morálně integrován.

Zásadní otázkou je, co z výše jmenovaného je součást osobnostního potenciálů jedince a co je naučené či trénované. Konstatujeme, že mnohé z know-how leadra, je součástí jeho osobnosti a nelze naučit v rámci teoretického přístupu. Proto intuitivně propojujeme v našem programu teoretickou základnu zážitky a sebezkušeností především v předmětech Osobní kariéra a kariérové plánování či Koučink a supervize pro managery.

1.semestr

 • Učící se organizace a celoživotní vzdělávání
 • Komunikační dovednosti managera
 • Osobní kariéra a kariérové plánování I.
 • Diversity management a multikulturní organizace
 • Psychologie pro managery

2.semestr

 • Leadership v organizaci
 • Osobní kariéra a kariérové plánování II.
 • Koučink a supervize pro managery
 • Pracovně právní minimum
 • Diplomový seminář k závěrečné projektové práci

MPA Leadership ve veřejné správě

1.semestr

 • Učící se organizace a celoživotní vzdělávání
 • Komunikační dovednosti ve veřejné správě
 • Osobní kariéra a kariérové plánování
 • Diversity management a multikulturní organizace
 • Psychologie ve veřejné správě

2.semestr

 • Leadership v organizaci veřejné správy
 • Řízení lidských zdrojů
 • Koučink a supervize pro pracovníky ve veřejné správě
 • Veřejná správa a samospráva v Evropské unii
 • Diplomový seminář k závěrečné projektové práci

Přijímací řízení:

Studium BBA – min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 2 roky praktických zkušeností z oblasti studia. V případě zdravotně postižené osoby oznámit tuto skutečnost k přípravě inovativního studijního materiálu a úpravy studijního prostoru.

Studium MBA, MPA – min. ukončené vysokoškolské vzdělání Bc. studia, 2 roky praktických zkušeností z oblasti studia či hluboký zájem o problematiku. V případě zdravotně postižené osoby oznámit skutečnost k přípravě inovativního studijního materiálu a úpravy studijního prostoru.

Přihláška – formou motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zaslaného na email info@renepastrnak.cz . Následně bude student informován o průběhu a harmonogramu studia.

Podmínky úspěšného ukončení studia:

 • Úspěšné splnění studijních povinností jednotlivých předmětů, tzn. za každý úspěšně absolvovaný předmět 5 kreditních bodů (celkem 45 kreditních bodů), za úspěšně absolvovaný diplomový seminář tj. odevzdání  závěrečné projektové práce, v rozsahu min. 40 stran u BBA a min. 50 stran u MBA, MPA, 10 kreditních bodů. Za celé studium získání 55 kreditních bodů.
 • Zpracování závěrečné projektové práce dle studijního řádu.
 • Úspěšná obhajoba závěrečné projektové práce před zkušební komisí.

Studium BBA, MBA, MPA nenahrazuje vysokoškolské vzdělání, jedná se o profesní a manažerské vzdělávání.

Cena za studium činí 94 900,- Kč, sleva pro držitele ZTP, ZTP/P 20%. Kurzovné lze uplatnit v rámci splnění povinného náhradního plnění. Jsme sociální podnik !